Mr. Ayub Khan

Hon. Secretary 2013-2018

Mr. Pramit Parikh

Hon. Secretary 2012 - 2013

Mr. Shailender Singh

Hon. Secretary 2011 - 2012

Mr. Irshad Ahmed

Hon. Secretary 2010 - 2011

Mr. Kishen Milaney

Hon. Secretary 2008 - 2010