Mr. Sachin Shroff

2008 - 2009

Mr. Kalpesh Shah

2009 - 2011

Mr. Sam Chopra

2011 - 2012

Mr. Hira Lall Bagra

2012 - 2013

Mr. D Dhamne

2013 - 2015

Mr. Pramit Parikh

2015 - 2016

Mr. Abjo Joy

2016 - 2017

Mr. Tarun Bhatia

2017 - 2019

Mr. Nishit Shah

2019 - 2021

Mr. Ashwin Jain

Jt. Treasurer 2019 - 2021

Mr. Chandresh Vithalani

Treasurer 2021 - 2022

© 2024 National Association of Realtors India. All rights reserved.